La lingüística cartesiana: un capítol de la història del pensament racionalista

TítolLa lingüística cartesiana: un capítol de la història del pensament racionalista
Publication TypeLlibre
AuthorsChomsky, Noam