Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is J and Autor is Joan Damascè  [Clear All Filters]
1992
[47713] Joan Damascè. Exposició acurada de la fe ortodoxa. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"