Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Hildegarda de Bingen  [Clear All Filters]
1997
[47833] de Bingen, Hildegarda. Llibre de les obres divines. Barcelona: Proa, 1997.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"