Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Demòstenes  [Clear All Filters]
0
[30270] Demòstenes. Arengues. Vol. 60; 97; 102. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 60; 97; 102. Barcelona: Fundació Bernat Metge.
Text revisat i introducció de R. Guastalla. Paginació doble. Text bilingüe grec-català