Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is David, rei de Judà  [Clear All Filters]
1906
[30260] David, rei de Judà. Los set psalms penitencials. 1ª ed. Barcelona: Stampa de Francesch Badia, 1906.
1901
[30261] David, rei de Judà. Los Salms de David. Tarragona: Tip. F. Aris, 1901.
Traduïts directament de l’hebreu pel d’aquesta assignatura en el Seminari Pontifici de Tarragona, D. Tomàs Sucona y Vallès, canonge; amb la deguda llicència eclessiàstica.