Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S and Autor is Sunzi  [Clear All Filters]
2000
[47960] Sunzi. L'art de la guerra. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Clàssics Orientals"