Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is D and Autor is Tomàs de Kempis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[47714] de Kempis, Tomàs. La imitació de Crist. Barcelona: Proa, 1992.
Col·lecció "Clàssics del Cristianisme"