Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Plini el Vell  [Clear All Filters]
1925
[30898] Vell, Plini el. Història Natural. 1ª ed. Vol. 15. Col·lecció Catalana dels Clàssics Grecs i Llatins 15. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1925.
Conté llibres I i II. Paginació doble. Edició bilingüe llatí- català