Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Last Name is V and Autor is Valeri, Màxim  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[31186] Valeri, Màxim. Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Biblioteca catalana. Barcelona: L’Avenç; Ramon Miquel y Planas, 1914.
Traducció catalana del segle XIV per Frare Antoni Canals; ara per primera volta estampada segons el codex del Consell de Cent barceloní per Ramon Miquel y Planas