Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: First Letter Of Title is H and Autor is Novalis  [Clear All Filters]
1975
[32421] Novalis. Himnes a la nit. Vol. 19. Llibres del Mall 19. Barcelona: Curial, 1975.
Edició bilingüe. Pròleg de Pere Gimferrer.