Bases de dades bibliogràfiques

Export 3 results:
Filters: Keyword is 07 Ramon Miquel y Planas  [Clear All Filters]
A
[29993] Apuleu, Luci. Amor y Psiquis. Barcelona: Ramon Miquel y Planas, 1905.
Edició particular del traductor
H
[30207] Colonne, Guido delle. Les històries troyanes. 1ª ed. Biblioteca catalana. Barcelona: Ramon Miquel y Planas; L’Avenç, 1916.
Traduïdes al català al segle XIV per Jaume Conesa i ara per primera volta publicades per R. Miquel y Planas
L
[31186] Valeri, Màxim. Llibre anomenat Valeri Màximo dels dits y fets memorables. Biblioteca catalana. Barcelona: L’Avenç; Ramon Miquel y Planas, 1914.
Traducció catalana del segle XIV per Frare Antoni Canals; ara per primera volta estampada segons el codex del Consell de Cent barceloní per Ramon Miquel y Planas